Algemene Voorwaarden SUPClub Maasvallei

Deelnemersvoorwaarden
Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de suplessen, suptours en supyoga alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van SUPclub Maasvallei en/of de instructeur(s) werkzaam voor SUPclub Maasvallei. Het staat SUPclub Maasvallei en de instructeur(s) vrij de suplessen, suptours en supyoga aan de weersomstandigheden aan te passen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een suples, suptour of supyoga heeft SUPclub Maasvallei de bevoegdheid de activiteit te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden voor de suplessen, suptours en supyoga, zullen dan direct worden terugbetaald.
Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.

SUPclub Maasvallei en/of de instructeurs werkzaam voor SUPclub Maasvallei hebben te allen tijde het recht een suples, suptour of supyoga af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van SUPclub Maasvallei en/of de instructeurs werkzaam voor SUPclub Maasvallei nodig maken. SUPclub Maasvallei en/of de instructeurs werkzaam voor SUPclub Maasvallei kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. SUPclub Maasvallei stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.

De deelnemer stelt SUPclub Maasvallei of de supleiding voor aanvang van de les of tour op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met SUPclub Maasvallei of de instructeur.

De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.

De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan SUPclub Maasvallei onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen.

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico’s kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart SUPclub Maasvallei en/of de instructeurs werkzaam voor SUPclub Maasvallei en/of bij SUPclub Maasvallei of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van SUPclub Maasvallei.

Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Privacy verklaring SUPclub Maasvallei

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SUPclub Maasvallei kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SUPclub Maasvallei, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SUPclub Maasvallei verstrekt. SUPclub Maasvallei kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM SUPCLUB MAASVALLEI GEGEVENS NODIG HEEFT

SUPclub Maasvallei verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan SUPclub Maasvallei uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SUPCLUB MAASVALLEI GEGEVENS BEWAART

SUPclub Maasvallei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

SUPclub Maasvallei verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van SUPclub Maasvallei worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SUPclub Maasvallei gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

SUPclub Maasvallei maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SUPclub Maasvallei bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SUPclub Maasvallei te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SUPclub Maasvallei heeft hier geen invloed op.

SUPclub Maasvallei heeft Google geen toestemming gegeven om via SUPclub Maasvallei verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@supclubmaasvallei.be . SUPclub Maasvallei zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

SUPclub Maasvallei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SUPclub Maasvallei maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SUPclub Maasvallei verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SUPclub Maasvallei op via info@supclubmaasvallei.be, https://www.supclubmaasvallei.be is een website van SUPclub Maasvallei.